ระดับกระทรวง ระดับกรม

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา

[2] โครงการอบรมวิทยากรกระบวนการขับเคลื่อนการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล (กศน.)

[3] โครงการอบรมวิทยากรแกนนำ ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดในสถานศึกษา (ศธ.)

[4] หลักสูตรการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิธีเรียนทางไกล (กศน.)

[5] โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ป.ป.ช.)

[6] บุคลากรเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม (วธ.)

[7] เข็มทองแดง ครูผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยความวิริยะอุตสาหะ (กศน.)

[8] โครงการอบรมนำร่องการใช้หลักสูตร กศน.ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (กศน.)

[9] หลักสูตรการเสริมสร้างอุดมการณ์ในความสื่อสัตย์สุจริต (กศน.)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version