โครงการและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีงบประมาณ 2560

หัวข้อ

(1/1)

[1] โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่ายคุณธรรมจริยธรรม

[2] โครงการเยาวชน กศน. รวมใจ ป้องกันภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

[3] โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และส่งเสริมความเป็นไทย

[4] โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

[5] โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

[6] โครงการปลูกจิตสำนึกเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

[7] โครงการพัฒนาผู้เรียนค่ายคุณธรรมจริยธรรม

[8] โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค PBL

[9] โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 และร่วมถวายความอาลัยแด่พ่อหลวง

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version