บันทึกการประชุม อบรม และสัมมนา ปีงบประมาณ 2560

หัวข้อ

(1/3) > >>

[1] ร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา

[2] ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

[3] ร่วมประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2560

[4] ร่วมประชุมสัมมนาในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา

[5] ร่วมรับการนิเทศจากสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

[6] ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการนิเทศ จากสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

[7] ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา

[8] ร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเลือกเสรี

[9] ร่วมประชุมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยอำเภอ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version