ระเบียบ

หัวข้อ

(1/3) > >>

[1] ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

[2] ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์สงเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย พ.ศ. 2560

[3] ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2560

[4] ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบฯ พ.ศ.2560

[5] ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.2548

[6] ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548

[7] ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2549

[8] ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเวลาทำงานและวัดหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2547

[9] ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version