คำสั่งมอบหมายงานระดับจังหวัด และ จากสำนักงาน กศน.

หัวข้อ

<< < (2/4) > >>

[1] แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง 195/2560

[2] คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบุคคลภายนอก สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

[3] ตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) 1/2560

[4] แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง 63/2560

[5] คณะกรรมการกลาง และกำกับห้องสอบ เพื่อเลือกสรร พนักงานราชการ

[6] ตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) 2/2559

[7] คณะกรรมการประเมินผลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จังหวัดสระบุรี

[8] คณะทำงานโครงการพัฒนาบุคลากรการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล

[9] คณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานราชการ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version