คำสั่งมอบหมายงานระดับจังหวัด และ จากสำนักงาน กศน.

หัวข้อ

<< < (2/3) > >>

[1] คณะกรรมการประเมินผลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จังหวัดสระบุรี

[2] คณะทำงานโครงการพัฒนาบุคลากรการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล

[3] คณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานราชการ

[4] คณะกรรมการประเมินผลการประกวดโครงงานรายวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

[5] ตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ภาคเรียนที่ 1/59

[6] คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรโครงการสร้างความพร้อมชุมชน ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.

[7] คณะทำงานจัดทำรายละเอียดการจ้างเหมาบริการ ครู กศน.

[8] คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

[9] คณะทำงานจัดทำตัวชี้วัดและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version