โครงการและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีงบประมาณ 2559

หัวข้อ

(1/1)

[1] โครงการค่ายอาสายุวกาชาด

[2] โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

[3] โครงการสืบสานประเพณีไหว้ครูและอบรมให้ความรู้การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

[4] โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน

[5] โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่ายลูกเสือช่อสะอาด

[6] โครงการกีฬา กศน.สัมพันธ์ สร้างสรรค์สามัคคี ต่อต้านยาเสพติด สระบุรีเกมส์

[7] โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนคณิต-วิทย์คิดอย่างสร้างสรรค์

[8] โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยและหน้าที่พลเมือง

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version