แผนการศึกษา แผนปฏิบัติงาน และ นโยบาย

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

[2] นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2561 (ฉบับเผยแพร่บนเว็๋บ)

[3] (ร่าง) นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2561 ฉบับเผยแพร่

[4] นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2561 (สรุปย่อ)

[5] สรุป การขับเคลื่อนจุดเน้นเชิงนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

[6] พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

[7] แผนปฏิบัติการ กศน. ประจำปีงบประมาณ 2560

[8] แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

[9] ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2560 ฉบับสมบูรณ์

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version