แผนการศึกษา แผนปฏิบัติงาน และ นโยบาย

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2561 (ฉบับเผยแพร่บนเว็๋บ)

[2] (ร่าง) นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2561 ฉบับเผยแพร่

[3] นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2561 (สรุปย่อ)

[4] สรุป การขับเคลื่อนจุดเน้นเชิงนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

[5] พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

[6] แผนปฏิบัติการ กศน. ประจำปีงบประมาณ 2560

[7] แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

[8] ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2560 ฉบับสมบูรณ์

[9] แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579 ฉบับสมบูรณ์

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version