แผนการศึกษา แผนปฏิบัติงาน และ นโยบายของ กศน.

หัวข้อ

(1/3) > >>

[1] ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน กศน.

[2] แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของสำนักงาน กศน. 20 ปี (2560-2579)

[3] นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ของสำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2562 ฉบับเผยแพร่ออนไลน์

[4] เอกสารประกอบการอบรมด้านแผนงาน งบประมาณ และสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562

[5] สรุปข้อสั่งการของ รมต.ช่วย ศธ. และร่างนโยบายเร่งด่วน กศน. ปีงบประมาณ 2562

[6] แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการอ่านของสำนักงาน กศน. ปี 2561-2564

[7] เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงาน กศน.ปีงบประมาณ 2562

[8] รายละเอียดรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ 2562

[9] กศน.กับการขับเคลื่อนโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ไทยนิยม ยั่งยืน

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version