แผนการศึกษา แผนปฏิบัติงาน และ นโยบายของ กศน.

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของสำนักงาน กศน. 20 ปี (2560-2579)

[2] เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงาน กศน.ปีงบประมาณ 2562

[3] รายละเอียดรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ 2562

[4] กศน.กับการขับเคลื่อนโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ไทยนิยม ยั่งยืน

[5] คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน"

[6] นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

[7] นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2561 (ฉบับเผยแพร่บนเว็๋บ)

[8] (ร่าง) นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2561 ฉบับเผยแพร่

[9] นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2561 (สรุปย่อ)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version