เอกสารประกอบการทำงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.

หัวข้อ

(1/4) > >>

[1] ค่าขีดจำกัดล่าง (ค่าY) ผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ทุกภาคเรียน

[2] ดาวน์โหลดหนังสือเรียนรายวิชาบังคับทุกวิชาทุกระดับ และ วิชาเลือกบางส่วน

[3] ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยองค์กรนักศึกษากศน. พ.ศ.2554

[4] กรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

[5] แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบระดับ กศ.พื้นฐาน ด้วยวิธีทางไกล สำหรับ กศน.อำเภอ/เขต

[6] อนุญาตให้นำประสบการณ์การทำกิจกรรมพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม มาเทียบโอน กพช.

[7] ตารางสอบปลายภาค และ ตารางสอบ N-net

[8] แนวปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบพยกลุ่ม 6 ชั่วโมง (23 พฤศจิกายน 2558)

[9] ผังการออกข้อสอบ 6 รายวิชา หลักสูตร 2551

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version