สื่อสิ่งพิมพ์ที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับการศึกษา

หัวข้อ

(1/3) > >>

[1] หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Curriculum) จัดทำโดย มหาวิทยาลัยมหิดล

[2] หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

[3] นิยามศัพท์หลีกสูตร หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื็นฐาน พ.ศ.2551

[4] 60 พรรษา 60 นวัตกรรม ส่งเสริมการอ่าน สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺBest Practices)

[5] 42 นวัตกรรม สร้างสรรค์การเรียนรู้

[6] กรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 6 ยุทธศาสตร์

[7] คู่มือฝึกอบรมการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต

[8] คู่มือการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและคำศัพท์พื้นฐาน ป.1-ป.6

[9] โมเดล ไทยแลนด์ 4.0 ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version