สื่อสิ่งพิมพ์ที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับการศึกษา

หัวข้อ

(1/4) > >>

[1] บทสรุปคู่มือการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ

[2] หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Curriculum) จัดทำโดย มหาวิทยาลัยมหิดล

[3] หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

[4] นิยามศัพท์หลีกสูตร หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื็นฐาน พ.ศ.2551

[5] 60 พรรษา 60 นวัตกรรม ส่งเสริมการอ่าน สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺBest Practices)

[6] 42 นวัตกรรม สร้างสรรค์การเรียนรู้

[7] กรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 6 ยุทธศาสตร์

[8] คู่มือฝึกอบรมการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต

[9] คู่มือการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและคำศัพท์พื้นฐาน ป.1-ป.6

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version