สื่อสิ่งพิมพ์ที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับการศึกษา

หัวข้อ

(1/3) > >>

[1] หนังสือ The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

[2] บทสรุปคู่มือการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ

[3] หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Curriculum) จัดทำโดย มหาวิทยาลัยมหิดล

[4] หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

[5] นิยามศัพท์หลีกสูตร หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื็นฐาน พ.ศ.2551

[6] กรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 6 ยุทธศาสตร์

[7] คู่มือการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและคำศัพท์พื้นฐาน ป.1-ป.6

[8] โมเดล ไทยแลนด์ 4.0 ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

[9] คู่มือการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียน

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version