กฎกระทรวง

หัวข้อ

(1/1)

[1] กฏกระทรวง กำหนดประเภทของสถานศึกษาในการป้องกันแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2561

[2] กฏกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

[3] กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550

[4] กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาเฉพาะทาง พ.ศ.2547

[5] กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ.2548

[6] กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547

[7] กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใน ศรช. พ.ศ.2554

[8] กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใน ศรช. พ.ศ.2554

[9] กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version