กฎกระทรวง

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] กฏกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

[2] กฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

[3] กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550

[4] กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาเฉพาะทาง พ.ศ.2547

[5] กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ.2548

[6] กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547

[7] กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549

[8] กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550

[9] กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2551

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version