บันทึกการประชุม อบรม และสัมมนา ปีงบประมาณ 2559

หัวข้อ

(1/4) > >>

[1] ร่วมโครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

[2] อบรมวิทยากรกระบวนการขับเคลื่อนการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล ของสำนักงาน กศน.

[3] ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2559

[4] ร่วมประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ และ ประชุมคณะทำงานเพื่อทำกรอบการจ้างครู ศรช.

[5] ร่วมประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการแนะแนวการศึกษา กับ มสธ.

[6] ร่วมประชุมจัดทำหลักสูตรโครงการสร้างความพร้อมเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.

[7] ร่วมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2559

[8] ร่วมอบรมวิทยากรครู ข เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ

[9] ร่วมประชุมเรื่องแผนงานและงบประมาณการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาต่อเนื่อง

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version