โมเดลการปฏิบัติงาน

หัวข้อ

(1/1)

[1] นวัตกรรมการทำงาน เลิศชาย โมเดล version2 : LERTCHAI (PLUS+) MODEL

[2] เอกสารเผยแพร่นวัตกรรม LERTCHAI MODEL ที่ประสบความสำเร็จ

[3] โมเดลการขับเคลื่อนบ้านหนังสือชุมชน ตำบลแสลงพัน : Salangphan Model

[4] โมเดลการขับเคลื่อนองค์กรนักศึกษา : Student Organizations of Wangmuang

[5] โมเดลเพื่อพัฒนางานด้านประชาสัมพันธ์ : PR-Wangmuang

[6] นวัตกรรมการทำงาน เลิศชาย โมเดล : LERTCHAI MODEL

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version