คู่มือ กฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับมาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หัวข้อ

<< < (2/6) > >>

[1] โครงสร้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉบับปรับปรุง

[2] กรอบอัตรากำลัง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด

[3] มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูฯ ตามมาตรา 38ค (2) ประเภทอำนวยการ

[4] อำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด

[5] มาตรฐานตำแหน่ง ประเภทอำนวยการเฉพาะด้านการบริหาร ศธจ.

[6] หลักเกณฑ์และวิธีการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (ครูผู้ช่วย)

[7] หลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครู ที่ผ่านเกณฑ์การรับรองโดยสถาบันคุรุพัฒนา

[8] แนววินิจฉัย เกี่ยวกับ การตีความ ปัญหาของกฎหมาย การอุทธรณ์ และ การร้องทุกข์

[9] การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version