คู่มือ กฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับมาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หัวข้อ

<< < (2/4) > >>

[1] หลักเกณฑ์และวิธีการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (ครูผู้ช่วย)

[2] หลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครู ที่ผ่านเกณฑ์การรับรองโดยสถาบันคุรุพัฒนา

[3] แนววินิจฉัย เกี่ยวกับ การตีความ ปัญหาของกฎหมาย การอุทธรณ์ และ การร้องทุกข์

[4] การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

[5] การจัดลำดับอาวุโสในราชการ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ว 22/2555 (30 กค.2555)

[6] ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559

[7] การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงาน กศน.

[8] ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรณยาบรรณวิชาชีพ ฉบับที่2พ.ศ.2559

[9] คู่มือการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ กศจ.

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version