คู่มือ กฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับมาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หัวข้อ

<< < (4/4)

[1] ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานฯ พ.ศ.2549

[2] พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยาฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูฯ(ฉบับ3)พ.ศ.2558

[3] พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยาฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูฯ(ฉบับ2)พ.ศ.2554

[4] พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยาฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูฯ พ.ศ.2547

[5] ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกําหนดให้ใช้เครื่องหมายตําแหน่งของข้าราชการครู

[6] ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556

[7] ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version