คู่มือ กฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับมาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หัวข้อ

(1/5) > >>

[1] ว 19/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

[2] ว14/2561 แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายการสอน

[3] ว20/2560 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูฯสายงานการสอน

[4] ว22/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯสายงานการสอน

[5] ว21/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

[6] โครงสร้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉบับปรับปรุง

[7] กรอบอัตรากำลัง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด

[8] มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูฯ ตามมาตรา 38ค (2) ประเภทอำนวยการ

[9] อำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version