คู่มือ กฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับมาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หัวข้อ

(1/5) > >>

[1] ว20/2560 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูฯสายงานการสอน

[2] ว22/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯสายงานการสอน

[3] ว21/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

[4] โครงสร้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉบับปรับปรุง

[5] กรอบอัตรากำลัง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด

[6] มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูฯ ตามมาตรา 38ค (2) ประเภทอำนวยการ

[7] อำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด

[8] มาตรฐานตำแหน่ง ประเภทอำนวยการเฉพาะด้านการบริหาร ศธจ.

[9] หลักเกณฑ์และวิธีการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (ครูผู้ช่วย)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version