คู่มือ กฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับมาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หัวข้อ

(1/4) > >>

[1] ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

[2] เงื่อนไข ขอบเขต มาตรฐานผลงาน บรรณารักษ์ ชำาญการ ชำนาญการพิเศษ กศน.

[3] การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ สังกัดสำนักงาน กศน. ตาม ว20/2560

[4] ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

[5] โครงสร้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉบับปรับปรุง

[6] กรอบอัตรากำลัง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด

[7] มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูฯ ตามมาตรา 38ค (2) ประเภทอำนวยการ

[8] อำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด

[9] มาตรฐานตำแหน่ง ประเภทอำนวยการเฉพาะด้านการบริหาร ศธจ.

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version