กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน เกี่ยวกับพัสดุ การเงิน การคลัง

หัวข้อ

(1/4) > >>

[1] ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

[2] พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

[3] พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560

[4] คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

[5] กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 จำนวน 7 ฉบับ

[6] ร่าง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. …

[7] พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ

[8] ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ

[9] พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526(แก้ไขถึงฉบับที่ 8)พ.ศ.2553

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version