กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน เกี่ยวกับพัสดุ การเงิน การคลัง

หัวข้อ

(1/4) > >>

[1] บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ใหม่) เริ่มใช้ 13 ธันวาคม 2561

[2] พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561

[3] ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

[4] พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560

[5] คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

[6] กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 จำนวน 7 ฉบับ

[7] ร่าง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. …

[8] พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ

[9] ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version