กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน เกี่ยวกับพัสดุ การเงิน การคลัง

หัวข้อ

(1/5) > >>

[1] ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562

[2] บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ใหม่) เริ่มใช้ 13 ธันวาคม 2561

[3] พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561

[4] ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

[5] พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560

[6] คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

[7] กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 จำนวน 7 ฉบับ

[8] ร่าง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. …

[9] พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version