บันทึกการประชุม อบรม และสัมมนา ปีงบประมาณ 2558 (20 เม.ย. - 30 ก.ย.58)

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] รวมประวัติการประชุม อบรม สัมมนา ที่ผ่านมาก่อนการบรรจุเป็นครูผู้ช่วย

[2] ร่วมประชุมปฏิบัติการดำเนินงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา

[3] ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ

[4] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1/2558

[5] โครงการพัฒนาบุคลากรการวิจัยในชั้นเรียน

[6] ร่วมประชุมการดำเนินงานศูนย์ทดสอบ N-net และการจัดงานวันสากลแห่งการรู้หนังสือ

[7] โครงการพัฒนาบุคลากรเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานระบบ EGP (2)

[8] ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา กศน.จังหวัดสระบุรี

[9] โครงการพัฒนาบุคลากรเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานระบบ EGP (1)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version