สรุปกฎหมายที่สำคัญและเอกสารน่ารู้

หัวข้อ

(1/3) > >>

[1] สรุป พระราชบัญญัติ 11 ฉบับ ที่ใช้สอบภาค ก ท้องถิ่น

[2] สรุปสาระสำคัญ พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560

[3] สรุปสาระสำคัญ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560

[4] สรุปความแตกต่าง พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 กับ ระเบียบว่าด้วยการพัสดุต่างๆ

[5] สรุปประเด็น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

[6] สรุปสาระสำคัญ พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาชนและครอบครัว พ.ศ.2553

[7] สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554

[8] สรุปสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558

[9] สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534 และฉบับที่ 8 พ.ศ.2553

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version