พระราชบัญญัติ

หัวข้อ

(1/5) > >>

[1] พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และฉบับปรับปรุง

[2] พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม

[3] พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562

[4] พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562

[5] พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2562

[6] พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

[7] รวมพระราชบัญญัติกฎหมายท้องถิ่่น 6 ฉบับ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562

[8] พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562

[9] พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version