พระราชบัญญัติ

หัวข้อ

(1/4) > >>

[1] พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560

[2] พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560

[3] พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

[4] รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

[5] คำสั่ง คสช. ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

[6] พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560

[7] พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554

[8] พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550

[9] พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version