กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

11
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรต้นแบบ NFE AWARDS ประจำปี 2566


12
ประกาศผลการคัดเลือกเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนภายใต้ระบบเชื่องโยงแหล่งเรียนรู้ พ.ศ.2566

13
ประกาศผลการคัดเลือก กศน.ต้นแบบ 5ดี พรีเมี่ยมพลัส ระดับประเทศ ประจำปี 2566

14
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษานอกโรงเรียนระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-Net) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566
คำสั่งที่ 33/2566
คำสั่ง สำนักงาน สกร.จังหวัดอ่างทอง

15
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กศน.จังหวัดอ่างทอง
คำสั่งที่ 51/2566
คำสั่ง สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง16
หนังสือเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2566

17
เกียรติบัตร วิทยากรโครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้เรียนออไลน์

18
วิทยากรโครงการพัฒนาทักษะด้านการเขียนวิจัยในชั้นเรียนและการสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
วันที่ 7 - 8 กันยายน พ.ศ.2566
หนว่ยงาน สกร.อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

19
รางวัลบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ 2566
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ20
ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2566
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2566
ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง