กุมภาพันธ์ 23, 2018, 11:45:08 AM

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
2
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการตำแหน่งครู กศน.ตำบล สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี
คำสั่งที่ 47/2561
คำสั่งสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

**************************************

6
ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ของอำเภอดอนพุด
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2561
ณ วัดช้าง ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด
********************************

                วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2561 กศน.อำเภอดอนพุด ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดช้าง ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด
7
วิทยากรการเขียนผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice
 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ณ กศน.อำเภอมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

********************************

               วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียน Best Practice กับพี่น้องครู กศน.อำเภอมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา


8
ประชุมปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2560
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

********************************

9
ร่วมประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

********************************

                 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ร่วมประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2561  ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

10
ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ณ โรงแรมวรบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

********************************

                 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 โดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และร่วมให้ข้อเสนอแนะในกลุ่มย่อย ด้านการจัดเรียนการสอน ณ โรงแรมวรบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา

หน้า: [1] 2 3 ... 10