กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

1
ประชุมโครงการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2566
ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดทอง จังหวัดอ่างทอง

2
ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2566 กศน.อำเภอโพธิ์ทอง
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2566
ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

3
ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2566 สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2566
ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง

4
ประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงาน กศน. สู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA)
วันที่ 10 - 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566
ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


5
ร่วมรับการประเมิน กศน.ตำบลต้นแแบบ 5D พรีเมี่ยมพลัส กศน.ตำบลรำมะสัก ระดับกลุ่ม กศน.จังหวัด
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2566
ณ กศน.ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

6
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดประชุมวิชาการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้  Hackathon 2023 ของสำนักงาน กศน.
วันที่ 2 พฤษภาค พ.ศ.2566
ณ กศน.อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

7
ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการครั้งที่ 1/2566
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2566
ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง


8
ประชุมติดตามงานของ กศน.อำเภอโพธิ์ทอง
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2566
ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง