กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

2
เผยแพร่ วารสารนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และบริหารการเปลี่ยนแปลงกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2566 โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมการเรียนรู้

https://drive.google.com/file/d/1CgRcEQs7y4ZdywaOAQEKRJCSYUBEj9w3/view?usp=sharing
3
ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 สกร.จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สกร.จังหวัดอ่างทอง

4
ร่วมอบรมพัฒนาบุุคลากรด้านการประกันคุณภาพและเขียนรายงาน SAR ปีงบประมาณ 2566
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
ณ ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง


5
ร่วมอบรมพัฒนาบุุคลากรด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2567
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
ณ ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง


6
ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2566 สกร.จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2566
ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สกร.จังหวัดอ่างทอง

7
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สกร.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
ณ สกร.อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
8
ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สกร.จังหวัดอ่างทอง9
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สกร.อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
ณ สกร.อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
10
ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2566
วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2566
ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง