กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

1
หนังสือขอบคุณ เป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ลงวันที่ 17 กันยายน 2563

**************************

2
ร่วมประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2563
วันที่ 9 กันยายน  พ.ศ.2563
ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

********************************

3
แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งที่ 133/2563
คำสั่งสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

**************************


4
ใบประกอบวิชาชีพครู ฉบับที่ 4 พ.ศ.2563-2568

5
วิชา ยุทธศาสตร์ชาติและการนำไปสู่การปฏิบัติ