ครูเลิศชาย ปานมุข

หนังสือเชิญ และการเป็นวิทยากร (ที่สามารถรวบรวมได้) => หนังสือเชิญเป็นวิทยากรของสถาบันอุดมศึกษา => ข้อความที่เริ่มโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ พฤษภาคม 26, 2021, 09:27:24 AM

หัวข้อ: วิทยากรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (นิด้า)
เริ่มหัวข้อโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ พฤษภาคม 26, 2021, 09:27:24 AM
วิทยากรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2564
หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

(http://www.lertchaimaster.com/imagelc/nida-21-05-64-01.png)

(http://www.lertchaimaster.com/imagelc/nida-21-05-64-02.png)