ครูเลิศชาย ปานมุข

การดำเนินงานโครงการต่างๆและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ กิจกรรมองค์กรนักศึกษา และชมรมจิตอาสา => โครงการและกิจกรรมพิเศษที่ได้รับมอบหมาย (กศน.อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี) => ข้อความที่เริ่มโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ สิงหาคม 08, 2018, 05:39:53 PM

หัวข้อ: โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer กศน.อำเภอดอนพุด
เริ่มหัวข้อโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ สิงหาคม 08, 2018, 05:39:53 PM
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer กศน.อำเภอดอนพุด
 วันที่ 9-11 พฤษภาคม พ.ศ.2561
 ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด
และ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก

**************************************

                  วันที่ 9-11 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ได้จัดทำโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer กศน.อำเภอดอนพุดขึ้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเกษตรกรในอำเภอดอนพุด มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเป็น Smart Farmer สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ควบคู่กับการทำเกษตรสมัยใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และนำไปสู่การเป็น Smart Farmer ได้ต่อไป

(http://www.lertchaimaster.com/imagelc/9-11-05-61-00.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagelc/9-11-05-61-02.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagelc/9-11-05-61-03.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagelc/9-11-05-61-05.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagelc/9-11-05-61-06.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagelc/9-11-05-61-07.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagelc/9-11-05-61-08.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagelc/9-11-05-61-09.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagelc/smart-farmer-11-05-61-01.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagelc/smart-farmer-11-05-61-02.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagelc/smart-farmer-11-05-61-03.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagelc/smart-farmer-11-05-61-04.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagelc/smart-farmer-11-05-61-05.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagelc/smart-farmer-11-05-61-06.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagelc/smart-farmer-11-05-61-07.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagelc/smart-farmer-11-05-61-08.jpg)