ครูเลิศชาย ปานมุข

ผลงานและประสบการณ์ที่ภาคภูมิใจ

[1] รางวัลและความภาคภูมิใจ

[2] ความภูมิใจสมัยมัธยมศึกษา

[3] โมเดลการปฏิบัติงาน

เอกสารการประกอบวิชาชีพ วุฒิบัตร เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร ที่ได้รับ

[4] ใบประกอบวิชาชีพและสมรรถนะวิชาชีพครู

[5] ระดับกระทรวง ระดับกรม

[6] ระดับสำนักงาน กศน.จังหวัด

[7] สถานศึกษาขึ้นตรงของ กศน. กศน.ภาค ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

[8] หน่วยงานอื่นๆและภาคีเครือข่าย

คำสั่ง หนังสือเชิญ และการเป็นวิทยากร (ที่สามารถรวบรวมได้)

[9] คำสั่งบรรจุ แต่งตั้ง และย้าย

[-] คำสั่งมอบหมายงานระดับจังหวัด และ จากสำนักงาน กศน.

[-] ภาพการเป็นวิทยากรหรือช่วยงานราชการ ในตำแหน่ง ข้าราชการครู

[-] หนังสือเชิญเป็นวิทยากร เชิญประชุม และช่วยงานราชการ ที่สำคัญ

บันทึกการทำงาน การเป็นข้าราชการครูของ กศน. (20 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน)

[-] บันทึกการประชุม อบรม และสัมมนา ปีงบประมาณ 2561

[-] บันทึกการประชุม อบรม และสัมมนา ปีงบประมาณ 2560

[-] บันทึกการประชุม อบรม และสัมมนา ปีงบประมาณ 2559

[-] บันทึกการประชุม อบรม และสัมมนา ปีงบประมาณ 2558 (20 เม.ย. - 30 ก.ย.58)

[-] ภาพการร่วมกิจกรรมปีงบประมาณ 2561

[-] ภาพการร่วมกิจกรรมปีงบประมาณ 2560

[-] ภาพการร่วมกิจกรรมปีงบประมาณ 2559

การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน องค์กรนักศึกษา และชมรมจิตอาสา

[-] โครงการและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีงบประมาณ 2561

[-] โครงการและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีงบประมาณ 2560

[-] โครงการและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีงบประมาณ 2559

[-] กิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา กศน.อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

[-] กิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา กศน.อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

[-] กิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา กศน.ตำบลบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บทความ บทกวี และบันทึกความทรงจำดีดี

[-] บันทึกความประทับใจในการพัฒนา กศน.อำเภอวังม่วง

[-] โครงการ/กิจกรรมดีดีทีจัดทำในอดีตและประทับใจ เก็บไว้ในความทรงจำ ที่ กศน.ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

[-] บทกวี

[-] บทความในความคิด

กฎหมาย เอกสาร และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

[-] คู่มือ กฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับมาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

[-] พระราชบัญญัติ

[-] กฎกระทรวง

[-] ระเบียบ

[-] ประกาศและข้อบังคับ

[-] สรุปกฎหมายที่สำคัญและเอกสารน่ารู้

[-] ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา

[-] ความรู้เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา

[-] เทคนิคการบริหารงานและการปฏิบัติงาน

[-] งานนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษา

[-] สื่อสิ่งพิมพ์ที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับการศึกษา

[-] แนวข้อสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

[-] บทความการศึกษา

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือราชการของ กศน. โดยตรง

[-] คู่มือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ กศน. และเอกสารประกอบการทำงาน

[-] เอกสารประกอบการทำงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.

[-] กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือราชการของ กศน.

[-] แผนการศึกษา แผนปฏิบัติงาน และ นโยบาย

[-] สรุปความรู้เกี่ยวกับงาน กศน.

[-] กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน เกี่ยวกับพัสดุ การเงิน การคลัง

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

[-] พระราชประวัติและเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพระองค์

[-] พระราชกรณียกิจ

[-] เรื่องเล่าและภาพความประทับใจกับพระราชกรณียกิจ

[-] ศาสตร์พระราชา

[-] โครงการพระราชดำริที่สำคัญที่ควรศึกษาเรียนรู้

เกร็ดความรู้

[-] เกร็ดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย

[-] เกร็ดความรู้ประวัติศาสตร์โลก

[-] เกร็ดความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

[-] เกร็ดความรู้ทั่วไป

[-] ประวัติ ความเชื่อ เรื่องเล่า ตำนาน

[-] ประวัติบุคคลสำคัญของไทย

[-] ประวัติบุคคลสำคัญของโลก

บทความดีดี

[-] บทความสังคมและการเมือง

[-] บทความดีดี คำคม ข้อคิดในการดำเนินชีวิต

[-] บทความเกี่ยวกับความรัก ความผูกพัน

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

Go to full version