เอกสารคู่มือและเอกสารที่น่าสนใจในรูปแบบ PDF นี้ ได้รวบรวมมาจากเว็บไซต์การศึกษาและเว็บไซต์ที่เผยแพร่ความรู้
ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและผูู้ที่สนใจ นำความรู้ไปใช้ โดยไม่แสวงผลประโยชน์และเป็นวิทยาทาน
ขอขอบคุณผู้จัดทำเอกสารเพื่อการศึกษาทุกเล่มมา ณ โอกาสนี้ครับ
ดาวน์โหลดคลิกที่ภาพปกครับ

       
       
คู่มือการดำเนินงานและวิธีการ
ประเมินวิทยาฐานะ วPA
ตำแหน่ง ครู
คู่มือการดำเนินงานและวิธีการ
ประเมินวิทยาฐานะ วPA
ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
คู่มือการดำเนินงานและวิธีการ
ประเมินวิทยาฐานะ วPA
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
คู่มือการดำเนินงานและวิธีการ
ประเมินวิทยาฐานะ วPA
ตำแหน่ง ผู้บริหารการศึกษา สพฐ
       
คู่มือการดำเนินงานและวิธีการ
ประเมินวิทยาฐานะ วPA
ตำแหน่ง ผู้บริหารการศึกษา กศน.
คู่มือการดำเนินงานและวิธีการ
ประเมินวิทยาฐานะ วPA
ตำแหน่ง ผู้บริหารการศึกษา สช.
   
       
การทำวิจัยเชิงคุณภาพ
สำหรับครู กศน.
โดย สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
คู่มือการทำวิจัย
ปฏิบัติการในชุมชน
โดย สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
คู่มือการทำวิจัยอย่างง่าย
สำหรับครู กศน.
โดย สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
คู่มือการพัฒนาหลักสูตร
สำหรับครู กศน. ปรับปรุงครั้งที่ 2
โดย สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
       
วิถีสร้างความรู้เพื่อศิษย์
ในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาศักยภาพในวัยศึกษา
สอนเด็กให้เป็นคนดี
การสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
หลักการคิดวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูล
ถามคือสอน
ถามคือสอน2
กระบวนการเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
จากการทำโครงงาน
ถอดรหัสการสอนสะเต็ม
เทคนิคกระบวนการ Active Learning
จากการประเมินสู่พัฒนาการเรียนรู้
วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู
สอนเข้มเพื่อศิษย์ขาดแคลน
สอนนอกกรอบ : ยุทธวิธีจับใจศิษย์
บันเทิงชีวิตครู สู่ชุมชนการเรียนรู้
ครูประณีต คิดนอกกรอบ
ครูนอกกรอบ ห้องเรียนนอกแบบ
       
นิยามศัพท์หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
การจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ
คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ
การกำหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
การจัดทำแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
แนวทางการดำเนินกิจกรรม
สร้างสำนึกพลเมือง
แนวดำเนินงานน้อมนำปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ในระดับสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
แนวทางการดำเนินการป้องกัน “การบูลลี่ในสถานศึกษา”
       
สรุปสาระสำคัญ
แนวทางการนำมาตรฐาน
การศึกษา
ของชาติสู่การปฏิบัติ
สภาวการณ์การจัดการเรียนรู้
เชิงพื้นที่ในบริบทประเทศไทย
การนำมาตรฐานการศึกษา
ของชาติสู่การปฏิบัติ
บทเรียนจากต่างประเทศ
AI เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
รายงานการศึกษารูปแบบ
และกลไกการมีส่วนร่วม
และสมัชชาการศึกษา
บทเรียนจากสถานศึกษา
ในการพัฒนาครูด้วยชุมชน
แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC)
สู่การพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ
OKRs
กับการประกันคุณภาพ
การศึกษา
รายงานผลการศึกษา
การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ของต่างประเทศ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
จากการประยุกต์ใช้นวัตกรรม
การเรียนรู้
เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
(Constructionism)
ถอดบทเรียนการพัฒนา
การเรียนรู้
เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
(Constructionism)
ของสถานศึกษา ชุมชน
ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม
สมองซีกขวา
มีค่ามากกว่าที่คิด
รายงานผลการวิจัยแนวทาง
การนำมาตรฐานของชาติสู่การปฏิบัติ
การจัดการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะเชิงรุก
ถอดบทเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน coding
และการสร้างสรรค์นวัตกรรมฯ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
กับการประกันคุณภาพการศึกษา
สู่การพัฒนาการศึกษาของคนไทย
ชุดความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี
ในการจัดทำมาตรฐานการศึกษา
DOE THAILAND
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
4 กรณีศึกษา
การจัดการความรู้
พ.ศ. 2564 - 2565
ของสำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
แนวทางการจัดการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะเชิงรุก
ถอดบทเรียนจากกแนวคิด
สู่การปฏิบัติ
รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาระบบและกลไก
การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา
ของผู้เรียน
การจัดการเรียนรู้
ที่เสริมสร้างการเรียนรู้
แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์
     
       
คู่มือ PDPA สำหรับประชาชน
คู่มือ PDPA สำหรับประชาชน
สำหรับผู้ประกอบการ SMEs
กฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล
กฎหมายดิจิทัล
       
ความฉลาดทางดิจิทัล
การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์
การรักษาความปลอดภัย
บนโลกไซเบอร์
การสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง
       
ทักษะการเอาใจเขามาใส่ใจเรา
ทางดิจิทัล
รู้ทันข่าว
การบริหารจัดการเวลา
บนโลกดิจิทัล
คู่มือพลเมืองดิจิทัล
       
คู่มือคนไทย Go-Cyber
ฉบับวัยเก๋า
คู่มือคนไทย Go-Cyber
ฉบับวัยใส
       
       
       
       
 
เข้าสู่เว็บไซต์หน้าหลัก Lertchaimaster.com
 
 

หรือที่ QR Code