คู่มือ รายงาน เอกสารทางวิชาการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในรูปแบบ PDF นี้
ได้รวบรวมมาบางส่วนจากเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลมา ณ โอกาสนี้ครับ

ดาวน์โหลดคลิกที่ภาพปกหนังสือครับ

       
สรุปสาระสำคัญ
แนวทางการนำมาตรฐาน
การศึกษา
ของชาติสู่การปฏิบัติ
สมองซีกขวา
มีค่ามากกว่าที่คิด
สภาวการณ์การจัดการเรียนรู้
เชิงพื้นที่ในบริบทประเทศไทย
เราเรียนรู้อะไรบ้างนอก
เหนือจากคะแนนและอันดับ
จากผลการทดสอบ PISA 2018
รายงานเรียนออนไลน์
ยุคโควิด-19
วิกฤตหรือโอกาสการศึกษาไทย
การนำมาตรฐานการศึกษา
ของชาติสู่การปฏิบัติ
บทเรียนจากต่างประเทศ
AI เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ตัวอย่างบทเรียน
การจัดการเรียนรู้
ตามแนวพระราชดำริ
รายงานผลการวิจัยและพัฒนา
กรอบสมรรถนะผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาตอนต้น
สำหรับหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
รายงานผลการวิจัยแนวทาง
การนำมาตรฐานของชาติสู่การปฏิบัติ
รายงานการศึกษารูปแบบ
และกลไกการมีส่วนร่วม
และสมัชชาการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
พ.ศ.2561
พัฒนาการหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของไทย
บทเรียนจากสถานศึกษา
ในการพัฒนาครูด้วยชุมชน
แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC)
สู่การพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ
เครื่องมือส่งเสริมการขับเคลื่อน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
ของสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
(สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา)
เครื่องมือส่งเสริมการขับเคลื่อน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
ของสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
(สำหรับครู)
เข้าใจสมรรถนะง่ายๆฉบับประชาชน
และครูผู้บริหาร
การศึกษาสภาพและรูปแบบ
การจัดการศึกษาสำหรับกลุ่ม
ผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ที่เหมาะสมกับบริบท
ของประเทศไทย
กรณีผู้มีความสามารถพิเศษ
การวิจัยและพัฒนารูปแบบ
กลไกการเสริมสร้าง
วินัยนักเรียนในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านการมีจิตอาสา เสียสละ
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น
การวิจัยและพัฒนารูปแบบ
กลไกการเสริมสร้าง
วินัยนักเรียนในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ
กฏเกณฑ์ รู้จักกาละเทศะ และเคารพสิทธิผู้อื่น
การวิจัยและพัฒนารูปแบบ
กลไกการเสริมสร้าง
วินัยนักเรียนในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต
เรื่องเล่าจากโรงเรียน เล่มที่ 1
บริหารงาน
บริหารคนสู่ความสำเร็จ
เรื่องเล่าจากโรงเรียน เล่มที่ 2 จิตวิญญาณสร้างสรรค์คน
เรื่องเล่าจากโรงเรียน เล่มที่ 3 หลากหลายวิธี
สู่การเรียนรู้ที่ดีของเด็ก
เรื่องเล่าจากโรงเรียน เล่มที่ 4
ประสบการณ์เมื่อวันวาน
เรื่องเล่าจากโรงเรียน เล่มที่ 5
ครูประทับจิตศิษย์ประทับใจ
การพัฒนาครู
ในลักษณะเครือข่ายเชิงพื้นที่
OKRs
กับการประกันคุณภาพ
การศึกษา
ข้อเสนอเชิงนโยบายและกลไก
การขับเคลื่อนการผลิตครู
การพัฒนาครู
และการบริหารงานบุคคล
ของครู
รายงานผลการศึกษา
การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ของต่างประเทศ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
จากการประยุกต์ใช้นวัตกรรม
การเรียนรู้
เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
(Constructionism)
บทเรียนจากการจัดการเรียนรู้
ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ของโรงเรียนในโครงการ
ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพฯ
(ฉบับสังเคราะห์)
แนวทางการแก้่ปัญหา
ความรุนแรง
ในสถานศึกษา
ถอดบทเรียนการพัฒนา
การเรียนรู้
เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
(Constructionism)
ของสถานศึกษา ชุมชน
ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม
   
       
       
       
       
       
 
เข้าสู่เว็บไซต์หน้าหลัก Lertchaimaster.com
 
 

หรือที่ QR Code