คู่มือ เอกสารวิชาการจากหน่วยงานการศึกษา ในรูปแบบ PDF นี้
ได้รวบรวมมาจากเว็บไซต์ของหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ เพื่อประกอบในการศึกษาเรียนรู้และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลมา ณ โอกาสนี้ครับ

ดาวน์โหลดคลิกที่ภาพปกหนังสือครับ

       
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร
ลูกเสือสำรองช่อสะอาด
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร
ลูกเสือสามัญช่อสะอาด
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ช่อสะอาด
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร
ลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด
คู่มือฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
หลักสูตรช่อสะอาด
คู่มือธรรมศึกษาชั้นตรี
คู่มือธรรมศึกษาชั้นโท
คู่มือธรรมศึกษาชั้นเอก
คู่มือการจัดการศึกษา มาตรา 12
โดยองค์กรวิชาชีพ
คู่มือการจัดการศึกษามาตรา 12
แบบโฮมสคูล
คู่มือการจัดการศึกษามาตรา 12
โดยองค์กรเอกชน
คู่มือการจัดการศึกษามาตรา 12
โดยบุคคล
การกำหนด มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
การจัดทำแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
คู่มือ การเสริมสร้างวินัยนักเรียน
ในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัย
ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
คู่มือโครงงานคุณธรรม
คู่มือปฏิบัติงานการขับเคลื่อน
การศึกษาในภูมิภาค
   
       
       
       
 
เข้าสู่เว็บไซต์หน้าหลัก Lertchaimaster.com
 
 

หรือที่ QR Code