หนังสือ สื่อความรู้ ในรูปแบบ PDF นี้ ได้รวบรวมมาจากเว็บไซตของหน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ และสถาบันต่างๆ ที่ให้ดาวน์โหลดฟรี
จึงนำมาเผยแพร่เพื่อให้บริการทางการศึกษากับผูู้ที่สนใจ นำความรู้ไปใช้์ โดยไม่แสวงผลประโยชน์และเป็นวิทยาทาน
ขอขอบคุณเจ้าของและผู้จัดทำเอกสารทุกเล่มมา ณ โอกาสนี้ครับ
ดาวน์โหลดคลิกที่ภาพปกหนังสือครับ

       
       
นโยบาย แนวทาง มาตรการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา
Digital Literacy
คู่มือ Cyber Security
สำหรับประชาชน
เศรษฐกิจดิจิทัล
พัฒนาองค์ความรู้ E-Commrece
       
ความเข้าใจ
Digital Literacy
ครูไทยยุคใหม่สนใจดิจิทัล
ความฉลาดทางดิจิทัล
การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์
       
การรักษาความปลอดภัย
บนโลกไซเบอร์
การสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง
ทักษะการเอาใจเขามาใส่ใจเรา
รู้เท่ากับข่าว
       
การบริหารจัดการบนโลกดิจิทัล
แนวทางป้องกันคุ้มครองเด็ก
จากภัยออนไลน์ 2563
กฎหมายดิจิทัล
       
       
       
       
       
 
เข้าสู่เว็บไซต์หน้าหลัก Lertchaimaster.com
 
 

หรือที่ QR Code