หนังสือ สื่อความรู้ ในรูปแบบ PDF นี้ ได้รวบรวมมาจากเว็บไซตของหน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ และสถาบันต่างๆ ที่ให้ดาวน์โหลดฟรี
จึงนำมาเผยแพร่เพื่อให้บริการทางการศึกษากับผูู้ที่สนใจ นำความรู้ไปใช้์ โดยไม่แสวงผลประโยชน์และเป็นวิทยาทาน
ขอขอบคุณเจ้าของและผู้จัดทำเอกสารทุกเล่มมา ณ โอกาสนี้ครับ
ดาวน์โหลดคลิกที่ภาพปกหนังสือครับ

       
คู่มือการจัดการสถานศึกษา กศน.รับมือโควิด19
คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19
คุู่มือการเฝ้าระวังติดตาม
และแผนเผชิญเหตุรองรับ
การแพร่ระบาดโรคโควิด-19
ในสถานศึกษา
คู่มือการป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับประชาชน
คู่มือการจัดการโรงเรียน
รับมือโควิด-19
คู่มือครูสำหรับการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับ
โรคโควิด-19
รู้ทันโควิด
คู่มือการปฏิบัติสำหรับ
สถานศึกษาเด็กปฐมวัย
ในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19
คู่มือแนวทางการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19
แนวทางปฏิบัติสำหรับ
สถานศึกษา
เพื่อป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19
คู่มือการจัดการ COVID-19
สำหรับสถานประกอบกิจการ
คู่มือมนุษย์โควิด
เปิดเมืองให้ป(ล)อด
ใช้ได้ในชีวิตจริง
แนวทางการดำเนินการเรื่อง
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สำหรับสถานประกอบการ
แนวปฏิบัติที่ปลอดโรคปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบอาชีพ
เพื่อการป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด - 19) ระยะผ่อนปรน
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการ
ผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม
(กลุ่มที่ 1)
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการ
ผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม
(กลุ่มที่ 2)
คู่มือดูแลตัวเอง
สำหรับประชาชน
คู่มือเรื่องโควิด-19
รู้ให้ชัวร์! ชุดที่ 1
คู่มือเรื่องโควิด-19
รู้ให้ชัวร์! ชุดที่ 2
คู่มือเรื่องโควิด-19
รู้ให้ชัวร์! ชุดที่ 3
องค์ความรู้การดูแลสุขภาพใจ
ในสถานการณ์การระบาดโควิด-19
โควิด 19 ความรู้ สู่ปัญญา
พัฒนาการปฏิบัติ
คู่มือการตรวจวินิจฉัย
โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
ทางห้องปฎิบัติการ
แนวทางการดูแลสุขภาวะ
ด้านจิตใจ
       
คู่มือการดูแลสังคมจิตใจ
บุคลากรสุขภาพฯ ในภาวะวิกฤติ
โควิด-19
คู่มือดูแลจิตใจประชาชน
สำหรับผู้นำชุมชนและอสม.
คู่มือสื่อสารความรู้
เสริมสร้างพลังใจ
อึด ฮึด สู้ เล่ม 1
วัคซีนครอบครัว
แนวทางการสร้างวัคซีนใจ
ในชุมชน
(Community Vaccines)
ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19
คู่มือรับเปิดเทอม เรียนรู้ และเข้าใจโควิด-19
(Covid-19)
คู่มือสู้วิกฤต COVID-19
สำหรับ SMEs
คู่มือมุสลิมในการเผชิญหน้า
โรคระบาดโควิด-19
คู่มือสร้างภูมิคุ้มกันใจ
ที่ต้องห่างกัน
ในสถานการณ์ COVID-19
นวัตกรรมรับมือ
COVID-19
คู่มือการจัดพิธีทางศาสนา
และการจัดกิจกรรมประเพณี
ในสถานการณ์ COVID-19
แนวทางการให้วัคซีนโควิด-19
ในการแพร่ระบาดปี 64
       
 
เข้าสู่เว็บไซต์หน้าหลัก Lertchaimaster.com
 
 

หรือที่ QR Code