ขอบคุณที่มาข้อมูลจาก กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2. แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562
3. แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562
4. ที่มาและความสำคัญของการประเมินคุณภาพ (PDF)
5. ที่มาและความสำคัญของการประเมินคุณภาพ (Power Point)
6. Clip เปิดศักราชการประกันคุณภาพการศึกษา สภาการศึกษา
7. นโยบาย ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กศน. - ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ (PDF)
8. การเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (PDF)
9. การเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Power Point)
10. การตั้งค่าเป้าหมายและ การนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ (PDF)
11. การตั้งค่าเป้าหมายและ การนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ (Power Point)
12. มาตรฐานการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน (PDF)
13. มาตรฐานการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน (Power Point)
14. มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง (PDF)
15. มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง (Power Point)
16. มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย (PDF)
17. มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย (Power Point)
18. มาตรฐานด้านที่ 3 (ร่วม) คุณภาพการบริหารจัดการสุถานศึกษา (PDF)
19. มาตรฐานด้านที่ 3 (ร่วม) คุณภาพการบริหารจัดการสุถานศึกษา (Power Point)
20. คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง - ปรับปรุง (PDF)
21. แบบ กศ.ตน.1-30 (PDF)
22. มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง ของสถานศึกษาขึ้นตรง (Power Point)
23. มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย ของสถานศึกษาขึ้นตรง (Power Point)
24. แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 (Word)
 
 
 
เข้าสู่เว็บไซต์หน้าหลัก Lertchaimaster.com
หรือที่ QR Code
 
จำนวนผู้เข้าชม